Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

ke studiu na VŠ
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Letní školy

Letní školy

Obecné informace k nové zkoušce CCE

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE

Změny ve zkoušce CCE jsou výsledkem revize a porovnání ověřovaných dovedností v původních subtestech Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním, Psaní a Gramaticko-lexikální test (pouze B2 a C1) s tím, jak jednotlivé úrovně definuje externí standard (Společný evropský referenční rámec, SERRJ) a jaké jsou potřeby kandidátů, kteří si volí zkoušku CCE. Veškeré materiály také prošly externí odbornou revizí.

Takto vznikla nová podoba konstruktu zkoušky, tedy zjednodušeně toho, co je zkouškou ověřováno a k čemu se vztahuje interpretace výsledků. Z této nové definice konstruktu vzešla nová podoba subtestů Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním, Psaní a Gramaticko-lexikální test (pouze B2 a C1).

Změnil se také postup sestavování srovantelných testových variant.Více informací o tomto procesu najdete zde.

nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 1. 2023

 Od 1. 1. 2023 se u úrovně CCE–C1 mění subtest Psaní.

nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v písemné zkoušce CCE na úrovních A1 a A2.

Od 1. 1. 2022 se u úrovně CCE–A1 a CCE–A2 mění subtest Psaní.

V subtestu Psaní CCE–A1 se mění celková podoba úloh 1 a 2.

V subtestu Psaní CCE–A2 se upravilo zadání úlohy 1 a mění se celková podoba úlohy 2.

 

nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–A1

V Psaní CCE–A1 došlo ke změně ve formální podobě úloh 1 a 2 a ke změnám v kritériích hodnocení. Změnilo se též obsahové zaměření úloh a požadovaná délka textů.

Subtest Psaní obsahuje dvě úlohy.

Úloha 1 je rozdělená do dvou podúloh, v obou kandidát píše SMS.

V podúloze 1.1 musí kandidát zareagovat na SMS od kamaráda/kamarádky. SMS obsahuje pozvání, dotaz(y), nabídku apod. Produkovaný text je v rozsahu min. 10 slov.

V podúloze 1.2 musí kandidát položit dvě otázky, které souvisí se stimulem v SMS chatu. Produkovaný text je v rozsahu min. 6 slov.

V úloze 2 má kandidát popsat 5 jednoduchých obrázků zachycujících příběh. Kandidát obrázky popisuje, ale nepožaduje se od něj propojení informací, postačuje popis jednotlivých obrázků. Produkovaný text je v rozsahu min. 30 slov.

 

Změny v hodnocení subtestu Psaní A1

Každá úloha je hodnocena samostatně podle kritérií přizpůsobených obsahu jednotlivých úloh; v úloze 1 lze získat max. 10 bodů, v úloze 2 max. 17 bodů.

V úloze 1 se hodnotí, zda kandidát reaguje na obsah SMS, zda jde o vhodnou interakci, zda plní komunikační záměr, zda je lexikum použito funkčně a zda je přiměřeně správná gramatická forma a pravopis vzhledem k úrovni A1.

V úloze 2 se hodnotí věcná správnost, srozumitelnost obsahu a dále funkční užití lexika, přiměřeně správná gramatická forma a pravopis vzhledem k úrovni A1.

 

CCE–A1: PsaníCCE–A1: Psaní

 

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–A1 najdete zde:

Modelová varianta CCE–A1

Manuál pro přípravu k subtestu Psaní CCE–A1

nahoru

nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–A2

V Psaní CCE–A2 došlo ke změně ve formální podobě úloh 1 a 2 a ke změnám v kritériích hodnocení. Obsahové zaměření úloh ani požadovaná délka textů se nezměnily.

V úloze 1 píšou kandidáti neformální text – e-mail. V něm např. zvou kamaráda/kamarádku do svého nového domu. Kandidáti musí napsat minimálně 40 slov.

V úloze 2 musí kandidáti napsat neformální text. Jde o záznam do deníku, ve kterém popisují nějaký zážitek nebo zkušenost, například návštěvu kina. Minimální požadovaná délka textu je 60 slov.

 

Změny v hodnocení subtestu Psaní A2

Každá úloha je hodnocena samostatně. Kritéria pro hodnocení úlohy 1 a úlohy 2 jsou v některých oblastech pro obě úlohy shodná, v některých oblastech hodnocení ale přistupují k hodnocení úlohy 1 a úlohy 2 odlišně. Úlohy se liší také v maximálním možném počtu bodů. Za první úlohu může kandidát získat nejvýše 9 bodů, za druhou úlohu nejvýše 11 bodů.

U obou úloh se hodnotí obsahové i jazykové aspekty kandidátovy práce.

CCE–A2: PsaníCCE–A2: Psaní

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–A2 najdete zde:

Modelová varianta CCE–A2

Manuál pro přípravu k subtestu Psaní CCE–A2

nahoru

nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 se u úrovně CCE–A1 mění Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním.

Od 1. 1. 2021 dochází také u úrovní CCE–B1 a CCE–B2 ke změnám v Psaní.

V subtestu Psaní CCE–B1 se změní formální podoba úloh 1 a 2.

V subtestu Psaní CCE–B2 se změny týkají úlohy 2.

 

nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–A1

Vnější struktura zkoušky zůstala podobná. Subtest Čtení s porozuměním je z praktických důvodů formálně spojen se subtestem Psaní. Subtest Poslech s porozuměním je administrován samostatně. V subtestu Čtení s porozuměním se snížil počet úloh ze 4 na 3 a tím klesl i počet úkolů a bodů z 25 na 20.

V Poslechu s porozuměním se počet úloh nezměnil (zůstávají 4 úlohy), ale snížil se počet úkolů, a tím i počet bodů z 25 na 20. Vnitřní struktura subtestů se změnila podstatněji a dotkla se formátu některých úloh, tj. testovacích technik, počtu alternativ u úloh s výběrem odpovědi, délky textů atd.

Struktura zkoušky

CCE–A1 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM PSANÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM
MLUVENÍ
Počet úloh 3 2 4 2
Počet úkolů 20 20
Délka zkoušky 30 minut 25 minut 20–25 minut 5–7 minut
(jeden kandidát)
Maximální počet bodů 20 25 20 25
Hraniční skóre (60 %) 12 15 12 15

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM


ČAS

Čas na vypracování subtestu Čtení s porozuměním se zkrátil ze 35 minut na 30 minut. Dohromady se subtestem Psaní tedy trvá 55 minut. Čas na subtesty Čtení s porozuměním a Psaní je pouze doporučený, kandidát si může sám rozhodnout, jak jej mezi oba subtesty rozdělí.


DÉLKA A TYP TEXTŮ

Celkový počet slov ve Čtení se proměnil pouze nepatrně. Texty mají délku od 20 slov (velmi krátká oznámení, inzeráty apod.) do 110 slov (menu, leták). Souvislé texty se objevují v úloze 1, nepřesahují 60 slov, přičemž jde vždy o osobně laděnou komunikaci.


ÚLOHY

Ve Čtení s porozuměním byly úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, neboť se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

Ve Čtení s porozuměním již není zařazena žádná úloha s dichotomickou volbou (ANO/NE). Objevuje se však nově úloha s vícenásobným přiřazením, tzn. že některé nabízené možnosti mohou být použity jako správná odpověď více než jednou.

 

nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–B1

Struktura zkoušky zůstala stejná, tedy 4 úlohy, 25 úkolů a 25 bodů v obou subtestech (Čtení a Poslech).

V subtestu Psaní dochází ke změně ve formální podobě úloh 1 a 2. Obsahové zaměření úloh ani požadovaná délka textů se nezměnily.

V úloze 1 musí kandidáti vyplnit dotazník, např. s hodnocením služeb, reklamací apod. Minimální požadovaná délka je 75 slov.

Zadání úlohy 1 je nyní zformulováno do podoby krátkého e-mailu. Ten autenticky navodí téma komunikační situace, se kterou kandidáti v této úloze pracují.

V úloze 2 musí kandidáti napsat text neformálního charakteru, např. osobní dopis popisující zážitky, události nebo problém a jeho řešení. Zadání obsahuje dvě témata, ze kterých si kandidáti jedno vybírají. Text v minimální délce 100 slov musí obsahovat detailní popis celé situace a vysvětlení řešení situace.

V úloze 2 se mění znění jednotlivých bodů zadání. Od kandidátů se očekává, že se v textu vyjádří dostatečně podrobně k oběma bodům uvedeným v zadání a zároveň dodrží předepsaný slohový útvar – neformální dopis, tzn. je vyžadováno oslovení, úvod dopisu, popis celé situace a její řešení, závěr dopisu.

Změny v hodnocení subtestu Psaní B1

Podmínkou pro hodnocení psaní je naplnění minimální požadované délky textu a čitelnost. Nejsou-li tyto podmínky naplněny, práce se nehodnotí.

Pokud kandidát napíše méně než 65 slov v úloze 1 nebo méně než 90 slov v úloze 2, daná úloha se nehodnotí a kandidát za ni získá 0 bodů.

 

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–B1 najdete zde:

Modelová varianta CCE–B1

Manuál pro přípravu k subtestu Psaní CCE–B1

nahoru

nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–B2

V subtestu Psaní dochází ke změně v úloze 2.

V úloze 2 dochází ke změně u slohového útvaru. Kandidáti mají za úkol napsat úvahu, článek nebo recenzi.

V úloze 2 musí kandidáti napsat text s prvky úvahy (úvaha), publicistického stylu (článek) nebo hodnoticího popisu (recenze). Téma úvahy, článku i recenze je součástí zadání. Kandidáti mají na výběr vždy ze dvou slohových útvarů, např. úvaha a článek, nebo recenze a článek, nebo úvaha a recenze. Od kandidátů se očekává, že v textu dostatečně podrobně zpracují body uvedené v zadání, dodrží téma a zároveň dodrží slohový útvar, který si vybrali (úvaha/článek, nebo recenze/článek, nebo úvaha/recenze). Požadovaná délka textu se nemění.

Změny v hodnocení subtestu Psaní B2, úloha 2

Ve druhé úloze se v hodnocení nově sleduje dodržení slohového útvaru, zpracování bodů ze zadání a rozsah a srozumitelnost argumentace, která je doplněna o vhodné příklady a podrobnosti.

Podmínkou pro hodnocení obou úloh v subtestu Psaní zůstává naplnění minimální požadované délky textu a čitelnost. Nejsou-li tyto podmínky naplněny, úloha se nehodnotí.

Nově je stanoven minimální počet slov, kdy se úloha hodnotí. V úloze 1 je vyžadováno minimálně 90 slov, v úloze 2 je to minimálně 140 slov. Pokud kandidát napíše v některé z úloh méně slov, daná úloha se nehodnotí a kandidát za ni získá 0 bodů.

 

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–B2 najdete zde:

Modelová varianta CCE–B2

Manuál pro přípravu k subtestu Psaní CCE–B2

nahoru

nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 5. 2020

Od 1. 5. 2020 dochází ke změnám v ústní zkoušce CCE–A2.

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–A2

Formát ústní zkoušky CCE–A2 zůstává stejný, tedy dvě úlohy. Kandidáti budou nově zkoušeni jednotlivě, nikoliv ve dvojici jako dosud.

nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 1. 2020

nahoru

Změna ve zkoušce CCE–B2

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

DÉLKA
Došlo k navýšení z 50 minut na 60 minut.

CCE–B2 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 5 2 3
Počet úkolů 20 20 20 - -
Délka zkoušky 60 minut 40–45 minut 30 minut 80 minut 18–21 minut (dva kandidáti)
Maximální počet bodů 20 20 20 20 20
Hraniční skóre (60 %) 12 12 12 12 12
nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 9. 2019

Od 1. 9. 2019 se u úrovně A2 mění Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním.

Subtesty Psaní a Mluvení jsou prozatím ponechány v nezměněné podobě.

nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–A2

Struktura zkoušky zůstala stejná, tedy 4 úlohy, ale snížil se počet úkolů, a tím i bodů, z 25 na 20 v obou subtestech.

CCE–A2 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 2 2
Počet úkolů 20 20 - -
Délka zkoušky 40 minut 25–30 minut 40 minut 10–13 minut
(jeden kandidát)
Maximální počet bodů 20 20 25 25
Hraniční skóre (60 %) 12 12 15 15

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

DÉLKA
Došlo ke zkrácení textů v úloze 4 a ke snížení časového limitu ze 45 minut na 40 minut.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, protože se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

U úlohy 2 je nyní místo úkolů s výběrem ze čtyř možností použita technika vícenásobného přiřazení.

 

DÉLKA
Došlo k navýšení z 20–25 minut na 25–30 minut.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, protože se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

Nově byla zařazena úloha obsahující úkoly se stručnou odpovědí.

Zařazena byla také úloha, která je inovativní odlišným postupem řešení: kandidáti si vyslechnou krátký dialog a vybírají z nabídky tří alternativ správné pokračování dialogu – repliku jednoho z hovořících.

 

 Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–A2 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–A2 (PDF)
Modelová varianta CCE–A2 (PDF, 5 MB)
Modelový poslech CCE–A2 (MP3, 25 MB)

nahoru

nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se u úrovní B1, B2 a C1 mění Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test (pouze B2 a C1).

Subtesty Psaní a Mluvení jsou prozatím ponechány v nezměněné podobě.

nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–B1

Struktura zkoušky zůstala stejná, tedy 4 úlohy, 25 úkolů a 25 bodů v obou subtestech.

CCE–B1 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 2 3
Počet úkolů 25 25 - -
Délka zkoušky 50 minut 35–40 minut 60 minut 15–18 minut
(dva kandidáti)
Maximální počet bodů 25 25 25 25
Hraniční skóre (60 %) 15 15 15 15

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Významně se navýšila délka všech textů a byly zařazeny texty obsahující jednoduchou argumentaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Úloha uspořádací (požadující rekonstrukci textu) byla nahrazena úlohou obsahující několik kratších textů a k nim se vážících úkolů s výběrem odpovědi.

POSLECH S POROZUMĚNÍM

DÉLKA
Došlo k navýšení z 30–35 minut na 35–40 minut.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, protože se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–B1 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–B1 (PDF)
Modelová varianta CCE–B1 (PDF, 7 MB)
Modelový poslech CCE–B1 (MP3, 35 MB)
nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–B2

Struktura zkoušky u subtestů Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním zůstala stejná, tedy 4 úlohy, 20 úkolů a 20 bodů. U gramaticko-lexikálního testu se počet úloh zvýšil ze 4 na 5, počet úkolů a bodů zůstal stejný, tj. 20 úkolů a 20 bodů.

CCE–B2 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 5 2 3
Počet úkolů 20 20 20 - -
Délka zkoušky 50 minut 40–45 minut 30 minut 80 minut 18–21 minut (dva kandidáti)
Maximální počet bodů 20 20 20 20 20
Hraniční skóre (60 %) 12 12 12 12 12

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

ČAS
Došlo k navýšení z 40 minut na 50 minut.

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Významně se prodloužila délka všech textů a byl navýšen podíl textů informačně bohatých, textů obsahujících argumentaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Úloha uspořádací byla nahrazena úlohou přiřazovací, kde se ověřuje stejná dovednost (dovednost sledovat obsahovou i myšlenkovou linii a návaznost textu) – do textu se doplňují vyňaté úseky z nabídky; nabídka obsahuje dva úseky navíc, které do textu nepatří.

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM

ČAS
Došlo k navýšení z 30–35 minut na 40–45 minut.

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Významně se prodloužila délka všech textů a byl navýšen podíl textů informačně bohatých, textů obsahujících argumentaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, neboť se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST

ÚLOHY
Test obsahuje celkem 5 úloh oproti původním 4 úlohám.

Posíleno je ověřování znalosti lexika, pragmatických významů a jazykových funkcí. Z toho důvodu obsahuje tento subtest souvislé texty, z nějž vycházejí úkoly, a to ve třech úlohách místo původní jedné úlohy.

Nově se objevila úloha transformační ověřující slovotvorbu.

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–B2 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–B2 (PDF)
Modelová varianta CCE–B2 (PDF, 8 MB)
Modelový poslech CCE–B2 (MP3, 38 MB)
nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–C1

Struktura zkoušky u subtestů Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním zůstala stejná, tedy 4 úlohy, 30 úkolů (resp. 28 úkolů) a 30 bodů. U gramaticko-lexikálního testu se počet úloh zvýšil ze 6 na 8, test obsahuje 30 úkolů a 30 bodů.

CCE–C1 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 8 2 3
Počet úkolů 28 30 30 - -
Délka zkoušky 60 minut 50–55 minut 50 minut 90 minut 23–27 minut (dva kandidáti)
Maximální počet bodů 30 30 30 30 30
Hraniční skóre (60 %) 18 18 18 18 18

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

ČAS
Došlo k navýšení z 50 minut na 60 minut.

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Velmi významně se prodloužila délka všech textů a byl navýšen podíl textů informačně bohatých, textů s abstraktními tématy, textů obsahujících argumentaci, konfrontaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Úloha uspořádací byla nahrazena úlohou přiřazovací, kde se ověřuje stejná dovednost (dovednost využívat kontextových signálů k rozpoznání a sledování myšlenkové i obsahové návaznosti) – do textu se doplňují vyňaté úseky z nabídky; nabídka obsahuje dva úseky navíc, které do textu nepatří.

Nově byla zařazena úloha s technikou vícenásobného přiřazení, tzn. že k úkolům jsou přiřazovány texty, přičemž každý text může být přiřazen opakovaně.

Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, neboť se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

POSLECH S POROZUMĚNÍM

ČAS
Došlo k navýšení z 30–35 minut na 50–55 minut.

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Velmi významně se prodloužila délka všech textů a byl navýšen podíl textů informačně bohatých, textů s abstraktními tématy, textů obsahujících argumentaci, konfrontaci a výměnu názorů.

Do subtestu Poslech s porozuměním jsou zařazovány autentické nahrávky.

ÚLOHY
Nově byla zařazena otevřená úloha simulující aktivitu „psaní poznámek".

Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, neboť se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST

ÚLOHY
Test obsahuje celkem 8 úloh oproti původním 6 úlohám.

Úlohy obsahují krátký kontext v délce 1-3 řádků textu.

Nově byly zařazeny úlohy přiřazovací ověřující znalost prostředků lexika, slovotvorby a frazeologie. Posíleno je ověřování znalosti lexika, pragmatických významů a jazykových funkcí.

Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, neboť se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–C1 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–C1 (PDF)
Modelová varianta CCE–C1 (PDF, 9 MB)
Modelový poslech CCE–C1 (MP3, 51 MB)
nahoru

Sestavování srovnatelných variant testu

Naším cílem je připravovat takové testové varianty, o nichž můžeme říci, že jsou srovnatelnými (ekvivalentními) nástroji, které ověřují stejný obsah a konstrukt stejným způsobem, a dále také, že výsledky (dosažené skóry) z různých variant lze přímo porovnávat.

Vzhledem k některým omezujícím podmínkám (relativně nízký počet kandidátů, omezené možnosti pretestací, z toho plynoucí nemožnost standardního využívání postupů IRT a pevně daný hraniční skór odpovídající 60 % z bodového maxima) řešíme otázku ekvivalence testových variant následujícími kroky:

Před zkouškou

Vývoj úloh

  1. Každá varianta subtestu je připravována autorským týmem podle předem stanovených specifikací.
  1. Každá položka a každý text procházejí několika fázemi moderací a posouzením týmem vyškolených externích i interních spolupracovníků.
  1. Všechny úlohy se pretestují (ověřuje se jejich konstrukční kvalita a psychometrické vlastnosti) na dostupném vzorku, pretesty se statisticky vyhodnocují a úlohy se v případě potřeby upravují.
  1. Všechny úlohy procházejí tzv. standard settingem, tj. expertním posuzováním s cílem stanovit minimální hranici pro úspěšné složení zkoušky. Úkolem posuzovatelů je určit skór, který by v dané úloze získal tzv. minimálně kompetentní kandidát (MKK) dané úrovně. Koncept MKK byl definován pro všechny úrovně v rámci dílčího projektu monitoringu kvality.
  1. Každá úloha je poté vložena do banky úloh. Jsou u ní známy výsledky z pretestů, stanovený hraniční skór pro MKK a také další popisné charakteristiky (téma, žánr, ověřované specifické cíle apod.).

Sestavování variant testu

  1. Při sestavování variant si plně uvědomujeme, že při výše zmíněných omezeních není dosažení absolutně ekvivalentních variant možné bez dalších opatření. Sestavování testových variant se proto děje pomocí tzv. modelování. Modelování je interní termín, kterým zjednodušeně popisujeme proces, kdy se varianty sestavují (kombinují) tak, aby se součet dílčích hraničních skórů úloh (stanovený expertním posuzováním) co nejvíce blížil hodnotě 60 %.

  1. Pokud není možné modelováním sestavit variantu tak, aby se hraniční skór neodchyloval od 60 %, pak je předem stanoven interval na skórové škále, o kolik budou muset být výsledné hrubé skóry kandidátů transformovány, tj. („posunuty" nahoru nebo dolů) tak, aby byla tato odlišnost vyrovnána.

Ostré testování

Pro každý zkušební termín je použita jedinečná varianta testu.

Po zkoušce

  1. Výsledky kandidátů jsou statisticky zpracovány a vyhodnoceny a každému kandidátovi je na základě počtu správných odpovědí přidělen tzv. hrubý skór.
  1. Pokud nebylo možno modelováním sestavit variantu tak, aby se hraniční skór neodchyloval od 60 %, je výsledek každého kandidáta lineárně transformován (viz obrázek výše).
  1. Na základě výsledků je učiněno rozhodnutí, zda kandidát uspěl, nebo neuspěl. Výsledky se kandidátům sdělují on-line za 30 dnů od termínu zkoušky. Osvědčení se kandidátům zasílá poštou na adresu uvedenou v přihlášce.
nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X